Energi


Verden har brug for energi

Behovet for energi stiger, fordi vi bliver flere mennesker, der alle forbruger flere og flere ressourcer. I 2050 er vi over 9 milliarder mennesker på kloden, der alle ønsker at leve et godt liv. Én af forudsætningerne er ren, tilstrækkelig og billig energi og behovet stiger i takt med at samfund udvikler sig og leveforholdene forbedres.

Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang til billig og rigelige mængder af kul, olie og gas. Verdens energiforbrug er mere end fordoblet over de sidste 40 år. Kun to gange har vi set et egentligt fald i energiforbruget. Det var under den anden oliekrise efter Shaens fald i Iran i starten af 1980’erne og i forbindelse med finanskrisen i 2008. I det 21. århundrede skal der findes andre måder at opfylde behovet for energi på. Alene i løbet af de næste 25 år forventes verdens samlede energiforbrug at vokse med en tredjedel.

Den danske regering har en vision om dansk uafhængighed af kul, olie og gas i 2050. Det er skelsættende og viser, i fuld skala, at et samfund uafhængigt af fossile brændsler kan lade sig gøre.

Strategien er den første af sin slags i verden. Den udstikker de energipolitiske virkemidler, der skal gøre Danmark til et grønt bæredygtigt og konkurrencedygtigt samfund med en stabil energiforsyning. Alene i perioden frem til 2020 vil strategien reducere anvendelsen af fossile brændsler i energisektoren med 33 pct. i forhold til 2009. Derudover vil strategien øge andelen af vedvarende energi til 33 pct. i 2020 og sænke bruttoenergiforbruget i 2020 med 6 pct. i forhold til 2006 som følge af et markant fokus på energieffektivisering. Regeringens mål om at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050 bygger på en erkendelse af, at verden står over for en ny energipolitisk tidsalder.

Flere og flere lande er, i stil med Denmark, i gang med at implementer teknologi der kan forsyne befolkningerne med ren energi, men udviklingen går langsomt og dækker slet ikke de behov der er for både ny energi og udskiftning af konventionelle produktionsanlæg.

De fleste anlæg til produktion af vedvarende energi opføres som private investeringer. Den producerede energi sælges i mange tilfælde til det offentlige distributionsnet og den solgte energi bliver i mange tilfælde afregnet via subventionerede afregningssystemer.

I mange lande er man i gang med at ændre de traditionelle subventionerede afregningssystemer og flere har allerede vedtaget eller overvejer at implementere auktionssystemer til fastsættelse af afregning af energisalget. Omstillingen er ikke nødvendigvis en dårlig ting på langt sigt, men på kort sigt giver det nogen usikkerhed for dem, som skal finansiere og bygge projekterne. Der er naturligvis brug for tilpasning af afregningssystemerne efterhånden som betingelser og teknologi udvikler sig, men for investorer er det helt centrale spørgsmål, om de kan være sikre på at de forudsætninger de har lagt til grund for deres investering, kan forrente den investerede kapital i hele projektets levetid.

Vi oplever for tiden at investorer trækker sig fra ’teknisk set sunde projekter’ fordi de ikke kan være tilstrækkeligt sikre på tilbagebetalingstiden.

Erfarne projektudviklere

Jesper Kjær ApS er et alsidigt konsulentselskab, der siden 2001, har udviklet projekter for vedvarende energi i Central- og Østeuropa. Gennem en kombination af selvstændig udvikling, udvikling i jointventure og strategisk samarbejde, har vi blandt andet deltaget i udvikling af projekter for mere end 1.000 MW vindmøller.

Vores position bygger på en dyb indsigt i de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med morgendagens strømninger. Vi sætter en ære i at være en engageret samarbejdspartner, og vi har gjort det til vores varemærke at gøre det umulige muligt. Udvikling af energiprojekter er en kompleks proces, men vi har altid øjnene rettet mod det, der skaber værdi for vores investorer.

Vi udvikler p.t. kommercielle investeringsprojekter i Polen, Letland, Litauen og Rumænien. Derudover er vi aktive i udvikling af vindmølleprojekter i Marokko.

På grund af de igangværende reformer af afregningssystemer for vedvarende energi, på de markeder hvor vi er aktive, og den usikkerhed det for øjeblikket skaber for investorer, har vi besluttet p.t. kun at markedsføre projekter for vedvarende energi, der allerede er i drift med en stabil indtjening, til eksisterende investorer. Vi fortsætter udvikling af nye projekter som hidtil, men de vil først vil blive markedsført når der er mere gennemsigtige og forudsigelige afregningssystemer på plads.