Sidst opdateret: 13. januar 2023.


Vilkår og betingelser på webstedet


Introduktion

Hjemmesiden jkaps.dk og/eller www.jkaps.dk (hjemmesiden) ejes og drives af Jesper Kjær ApS, Rabjergvej 6, 6900 Skjern, Danmark.

Disse vilkår og betingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og Jesper Kjær ApS ("vi", "os" eller "vores"), vedrørende din adgang til og brug af hjemmeside samt alle andre medier former, mediekanaler, mobilwebsider eller mobil applikationer relateret, forbundet eller på anden måde forbundet hermed (samlet kaldet "webstedet").

Du accepterer, at du ved at få adgang til webstedet har læst, forstået og accepterer at være bundet af alle disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i alle disse vilkår og betingelser, så er du udtrykkeligt forbudt at bruge webstedet, og du skal ophøre med at bruge det med det samme.

Licens til at bruge hjemmesiden

Medmindre andet er angivet, ejer vi de intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og materialet på hjemmesiden.

Du kan se oplysningerne på hjemmesiden til din egen personlige brug, underlagt de begrænsninger, der er angivet nedenfor og andre steder i disse vilkår for brug.

Du må ikke:

  • genudgive materiale fra denne hjemmeside (herunder genudgivelse på en anden hjemmeside),
  • sælge, leje eller underlicensere materiale fra hjemmesiden,
  • reproducere, duplikere, kopiere eller på anden måde udnytte materiale på vores hjemmeside,
  • redigere eller på anden måde ændre materiale på hjemmesiden, eller
  • redistribuere materiale fra denne hjemmeside

Acceptabel brug

Du må kun bruge de oplysninger, som indhentes fra denne hjemmeside, til din foreløbige information og undersøgelse.

Du må ikke bruge vores hjemmeside på nogen måde, der forårsager, eller kan forårsage, skader på hjemmesiden eller forringelse af tilgængeligheden eller tilgængeligheden af hjemmesiden; eller på nogen måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, ulovlige, svigagtige eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at kopiere, opbevare, hoste, transmittere, sende, bruge, udgive eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) enhver spyware, computervirus, trojansk hest, orm, tastetryk logger, rootkit eller anden ondsindet computer software.

Du må ikke udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder, men ikke begrænset til, skrabning, datamining, dataudtræk og data høst) på eller i forbindelse med vores hjemmeside uden vores udtrykkelige skriftlig tilladelse.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til at transmittere eller sende uopfordret kommerciel kommunikation.

Du må ikke bruge vores hjemmeside til noget formål i forbindelse med markedsføring uden vores udtrykkelige skriftligt samtykke.

Begrænset adgang

Adgang til visse områder af vores hjemmeside er begrænset. Vi forbeholder os ret til at begrænse adgangen til nogle områder af vores hjemmeside, eller til hele vores hjemmeside, alt efter efter vores skøn.

Hvis vi giver dig en brugeradgangskode, så du kan få adgang til begrænsede områder på vores hjemmeside eller andet indhold eller tjenester, skal du sikre dig, at adgangskoden holdes fortrolig.

Du skal straks underrette os skriftligt, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af hjemmesiden eller din adgangskode.

Du er ansvarlig for enhver aktivitet på vores hjemmeside som følge af du ikke har holdt din adgangskode fortrolig og kan holdes ansvarlig for eventuelle tab som følge af en sådan mangel.

Du må ikke bruge nogen anden persons bruger-ID og/eller adgangskode, eller lade nogen anden person bruge dit bruger-ID og/eller adgangskode, for at få adgang til begrænsede sider på vores hjemmeside, medmindre du har vores udtrykkelige skriftlig tilladelse til at gøre det.

Vi må til enhver tid deaktivere dit bruger-ID og din adgangskode efter eget skøn med eller uden varsel eller forklaring.

Fortrolighed og ikke-omgåelse

Alt indhold og alle oplysninger på webstedet er den ene og eksklusive ejendom af Jesper Kjær ApS. Ved at tilgå og gennemgå vores hjemmeside, accepterer du at holde oplysningerne fortrolige og at beskytte fortrolige oplysninger fra afsløring. Du må ikke videregive adgangskoder til sider, som er beskyttet med adgangskode, til nogen tredjepart.

Du må ikke kopiere oplysninger fra denne hjemmeside uden vores forudgående skriftlige godkendelse, og du må ikke på nogen måde bruge oplysningerne på denne hjemmeside til at omgå Jesper Kjær ApS og/eller forsøge en sådan omgåelse.

Du og/eller dine eventuelle datterselskaber, af hvilkensomhelst natur må ikke, på nogen måde anmode om og/eller acceptere nogen virksomhed fra kilder, der er blevet stillet til rådighed af og/eller gennem Jesper Kjær ApS eller dens hjemmeside, eller på nogen måde adgang, kontakt hverve og/eller gennemføre nogen transaktion med sådanne nævnte kilder, uden forudgående skriftlig accept fra Jesper Kjær ApS.

Du må ikke videregive nogen kontakt afsløret af Jesper Kjær ApS til nogen tredjepart, da du fuldt ud anerkender sådanne oplysninger og kontakt(er) som Jesper Kjær ApS ejendom, og må ikke indgå direkte og/eller indirekte tilbud, forhandlinger og/eller transaktioner med sådanne kontakter afsløret af Jesper Kjær ApS, der har stillet kontakten(erne) til rådighed.

Begrænsede garantier

Vi garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, som offentliggøres på denne hjemmeside; vi forpligter os heller ikke til at sikre, at hjemmesiden forbliver tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes ajour.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, udelukker vi alle repræsentationer, garantier og betingelser vedrørende denne hjemmeside og brugen af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsning, eventuelle garantier, der er underforstået ved lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og/eller brug af rimelig omhu og dygtighed).

Begrænsninger og udelukkelser af ansvar

Intet i disse vilkår for brug vil: (a) begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed; (b) begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svindel eller svigagtig vildledning; (c) begrænse nogen af vores eller dine forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning; eller (d) udelukke nogen af vores eller dine forpligtelser, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

De begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er fastsat i dette afsnit og andetsteds i disse vilkår for anvendelse: (a) er omfattet af det foregående stykke; og (b) regulerer alle passiver, der opstår i henhold til disse vilkår for brug eller i forhold til genstanden for disse vilkår for brug, herunder forpligtelser i forbindelse med kontrakt, i erstatningsret (herunder uagtsomhed) og for overtrædelse af lovbestemt pligt.

Vi vil ikke være ansvarlige over for dig i forbindelse med eventuelle forretningsmæssige tab, herunder (uden begrænsning) tab eller beskadigelse af overskud, fortjeneste, indtægter, brug, produktion, forventede besparelser, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

Vi vil ikke være ansvarlige over for dig i forbindelse med særlige, indirekte eller deraf følgende tab eller skader.

Godtgørelse

Du holder os hermed skadesløs og forpligter dig til at holde os skadesløs mod eventuelle tab, skader, omkostninger, forpligtelser og udgifter (herunder, uden begrænsning, juridiske udgifter og eventuelle beløb, som vi har betalt til en tredjepart ved afregning af et krav eller en tvist efter råd fra vores juridiske rådgivere), der er opstået eller lidt af os, som følge af enhver overtrædelse fra dig af nogen bestemmelse i disse vilkår for brug.

Overtrædelser af disse vilkår for anvendelse

Uden at dette berører vores andre rettigheder i henhold til disse brugsbetingelser, hvis du overtræder disse brugsbetingelser på nogen måde, kan vi tage sådanne handlinger, som vi finder passende for at håndtere overtrædelsen, herunder at suspendere din adgang til webstedet og forbyde dig at få adgang til webstedet, blokerer computere, der bruger din IP-adresse, fra at få adgang til webstedet, kontakte din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til webstedet og / eller anlægger sag mod dig.

Variation

Vi kan revidere disse vilkår for brug fra tid til anden. Reviderede vilkår for anvendelse vil gælde for brugen af vores hjemmeside fra datoen for offentliggørelse af de reviderede vilkår for brug på vores hjemmeside.

Tildeling

Vi kan overføre, underentreprise eller på anden måde beskæftige os med vores rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug uden at underrette dig eller indhente dit samtykke.

Du må ikke overføre, underentreprise eller på anden måde beskæftige dig med dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår for brug.

Eventualitet

Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser fastsættes af en domstol eller anden kompetent myndighed for at være ulovlig og/eller umulig at håndhæve, vil de øvrige bestemmelser fortsat være gældende. Hvis en eventuel ulovlig og/eller uhåndhævelig bestemmelse ville være lovlig eller eksigibel, hvis en del af den blev slettet, vil denne del blive anset for at være slettet, og resten af bestemmelsen vil fortsætte i kraft.

Udelukkelse af tredjemands rettigheder

Disse vilkår for brug er til gavn for dig og os, og er ikke beregnet til at gavne nogen tredjepart eller være eksigibel af nogen tredjepart. Udøvelse af vores og dine rettigheder i forhold til disse vilkår for brug er ikke underlagt samtykke fra nogen tredjepart.

Lov og jurisdiktion

Disse vilkår for brug vil være underlagt og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning, og eventuelle tvister vedrørende disse vilkår for brug vil være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark.

Vore detaljer

Vores virksomheds fulde navn er Jesper Kjær ApS.
Vi er registreret i Danmark under CVR nummer: 26156009.
Vores registrerede adresse er: Rabjergvej 6, 6900 Skjern, Danmark.
Du kan kontakte os via e-mail: jk@jkaps.dk eller telefon: + 45 51361495.