Informationer og uddybning vedrørende udvidelse af svineproduktion - i PolenVi tilbyder projekter
for udvidelse af svineproduktion - i Polen.

Fra ide - til nøglefærdigt projekt.


Svære rammebetingelser for danske svineavlere.

Den danske svinesektor har en stærk position på verdensmarkedet og har stor samfundsmæssig betydning f.eks. vedrørende beskæftigelse, eksport og valutaindtjening. Det er væsentligt at have for øje, at der inden for denne sektor, både er store udfordringer og muligheder.

Mange danske svineproducenter har valgt at koncentrere sig om en meget lille del af værdikæden, f.eks. ved kun at producere smågrise og dermed opnå specialisering og en meget høj kvalitet 'indenfor den del af kæden' som netop de producerer. En strategi, der blandt andre faktorer, har været med til at udvikle dansk svineavl til verdens førende, inden for sit felt.

Dansk svineavl er meget effektiv og teknisk set meget konkurrencedygtige, men konkurrenceevne skal betragtes som en samlet værdikæde fra jord til bord og gentagne politiske miljøkrav, omkostninger, skatter og afgifter udhuler sektorens konkurrenceevne.

Samtidig med at rammebetingelserne strammes i Danmark udvikles industrien i vore nærmeste nabolande. Danmark har tabt op mod 15 pct. i lønkonkurrenceevne i perioden 2000 - 2010. Lønniveauet i den tyske kødindustri ligger på mindre end halvdelen af de tilsvarende danske lønninger og på kun godt en fjerdedel i Polen. Ud over at de tyske og polske virksomheder har lavere omkostninger til løn, skatter og afgifter, kan virksomhederne søge investeringsstøtte til etablering og sikring af permanente konkurrencedygtige arbejdspladser, med henblik på forbedring af indkomstsituationen i struktursvage regioner.

Svineproduktionens størrelse, betydning og potentiale.

Den samlede svinebestand i EU er opgjort til 151 million svin i 2010 mod 152 million svin året før. Den totale svinebestand har været faldende de seneste år, hvilket især kan henføres til udviklingen i svineproduktionen i de østeuropæiske lande. Denne tendens er fortsat. I EU-15 landene er der samlet set kun mindre ændringer i bestanden af svin. Et vist fald i den samlede svinebestand, kan opvejes af produktivitetsstigninger, og fører dermed ikke nødvendigvis til faldende produktion.

Den polske svinebestand er på grund af strukturen med mange små bedrifter mere påvirkelig af økonomien i svineproduktionen. Dette er stadig gældende, og giver sig til kende i en støt faldende bestand. I 2006 toppede den polske svinebestand med 19 million svin. Fra 2010 til 2011 faldt den polske bestand med 8 pct. til 13,5 mio. svin. Avlsbestanden er ligeledes faldet kraftigt.

Den Polske regering har på det seneste besluttet at øge den indenlandske produktion af svinekød og der er derfor politisk medvind til nyetablering af svineproduktion. Det gælder især produktion af smågrise, men der er også gode muligheder for at etablere produktion af slagtesvin. Det politiske mål er at Polen selv vil producere 80-90 % af det indenlandske forbrug.

En stor del af de polske smågrise producers i små besætninger med op til 30 søer. De har en forholdsvis lav avls og sundhedskvalitet. Polen efterspørger svinekød af høj kvalitet. Derfor bliver der i stigende grad kørt danske smågrise til Polen. I 2015 forventes der at blive eksporteret 4,5 million smågrise fra Danmark til Polen imod 0,5 million i 2009. Dette er en stigning på næsten 650.000 stk. hvert år siden 2009.

Den polske notering på slagtesvin har i gennemsnit været den samme som den danske de sidste 4-5 år, men de polske producenter får udbetalt 0,84 kr. mere pr. kg. En dansk producent får 0,35 kr. under den officielle notering. Dette giver, ved en gennemsnitlig polsk slagtevægt på 88 kg x 1,19 kr. pr. kg = 105 kr. pr svin hertil skal lægges en spredning på +-10 %. Slagtekvaliteten på danske slagtesvin opnår et tillæg i Polen på 75 kr. pr. stk. + 105 kr. Det giver en ekstra indtjening i Polen på ca. 180 kr. pr gris, i forhold til tilsvarende salg i Danmark.

Skab bedre produktionsvilkår ved at udnytte hele værdikæden.

I Danmark har specialisering og fokusering været godt for udvikling af en høj kvalitet og en effektiv produktion, som mange landmænd drager stor nytte af. Men denne specialisering og fokusering har også den ulempe, at man er mere sårbar over for ændring i vilkår som man ikke har indflydelse på. Derudover gør de generelle rammevilkår og nye politiske tiltag, der rammer producenterne negativt, det svært at se en ekspanderende svineproduktion i Danmark.

For nogle kan det måske være hensigtsmæssigt, at overveje produktionsformen igen.

Danske smågriseproducenter drager stor nytte af den danske forskning og udvikling, og af det landsdækkende avlsfællesskab. Produktionen kræver dog et meget højt managementniveau i staldene og det er nødvendigt at landmanden og højt specialiserede medarbejdere bor tæt på produktionen. Produktion af slagtesvin kræver også dygtige, erfarne og ansvarsfulde medarbejdere, men produktionen af slagtesvin er langt mindre sensitiv over for mindre ændringer i den daglige drift. Uden at forklejne kravene til slagtesvinsproduktion, kan man bedre uddelegere produktion af slagtesvin til en dygtig driftsleder.

Ved at have produktion af smågrise i Danmark og slagtesvin i Polen, kan den enkelte landmand drage fordel af både den danske ekspertise og de lavere omkostninger i Polen.

Polen ligger kun få timers kørsel fra Danmark, og etablerer man sig i Polen, enten med sin hovedbedrift eller med gård nummer to, er det ikke længere væk, end at man kan holde den tætte kontakt ved lige.

Omkostninger til at etablere nye staldanlæg i udlandet kan være væsentlig lavere i nogle af vore nabolande. I Polen; kan man f.eks. regne med, at det kun koster 50-60 % at bygge en ny stald, i forhold til hvad det koster i Danmark. En dygtig og professionel driftsleder skal nok have nogenlunde den same løn som i Danmark, men man kan godt regne med at medarbejderlønninger ligger på en fjerdedel til det halve af hvad man skal betale i Danmark.

Det er af mange velkendt, at polakkerne generelt er gode og samvittighedsfulde medarbejdere.

Der er mange dygtige polske arbejdere fra landområderne, der har haft arbejde i udlandet, og som nu ønsker at komme hjem til Polen igen. Mange af dem taler godt tysk og engelsk, så en effektiv kommunikation skulle ikke give mange problemer.

I Polen er der fortsat mulighed for investeringsstøtte til staldbyggeri og maskiner.

Kornpriserne i Polen er nogenlunde på samme niveau som i Danmark, dog med en tendens til at ligge lidt højere. Samtidig ligger proteinprisen ligeledes lidt højere, fordi der lægges told på importeret foder. Umiddelbart vurderet, ligger råvarepriserne ca. 10 pct. over det danske niveau.

Polens møntfod er 'Zloty', og valutakursen er flydende. Polen er forpligtet til at indføre EURO, men det forventes ikke at ske i den nærmeste fremtid. Man kan evt. sikre sig mod valutakursudsving ved både at levere svin til polske og tyske slagterier.

Man kan forøge sin indtjening og gøre sig mindre sårbar over for udsving i markedet, ved at have produktion af smågrise i Danmark og slagtesvin i Polen.

Investeringsstrategi:

Muligheder og begrænsninger.

Beslutning om at etablere sig i udlandet er én af de største beslutninger i både ejerens og virksomhedens liv - og kan sidestilles med beslutningen om selve etableringen, i sin tid.

Etablering eller udvidelse af en virksomhed er en alvorlig sag og en proces, der altid vil være forbundet med en vis usikkerhed. Det er ligeledes en situation, hvor parterne meget sjældent alene sidder inde med tilstrækkelig viden og erfaring. Ofte tager man kun sådan en beslutning én gang i livet.

Uanset om det er en nyetablering eller en udvidelse, gælder det at forretningsideen skal være på plads. Investeringen skal være baseret på en solid plan for at ville udvikle virksomheden i en bestemt retning, med en tro på, at der kan opnås øget konkurrencedygtighed, synergi og/eller en anden gevinst.

Strategien skal fastlægges fra begyndelsen. Virksomheden skal hvile i en ligevægt imellem muligheder og begrænsninger der styrker ejerens forretning.

Mange danske svineavlere vil at der skal være en vis balance imellem jordtilliggender og svineproduktion, således at man selv har fuld kontrol med foderproduktion og bortskaffelse af gylle m.v.

Det er en god og solid strategi, men på grund af udbud og efterspørgsel er det generelt blevet meget sværere at købe landbrugsarealer i privateje i Polen, hektarpriserne stiger og det kan være en ide, at overveje et alternativ til at investere i store landbrugsarealer. Derudover har landmænd, med en stor animalsk produktion i Danmark, måske allerede investeret meget og de økonomiske ressourcer er ikke ubegrænsede. Det er måske vigtigt, at anvende midlerne hvor de vil gavne den animalske produktion mest muligt, både i Danmark og i Polen.

Derfor kan det være en ide, at etablere sin produktionsenhed på et relativt lille areal, hos en etableret planteavler, der har interesse i at levere foderstoffer til griseproduktionen og aftage gyllen til gødskning og forbedring af jordens struktur. Der mangler generelt naturgødning i Polen og det kan være en situation hvor begge parter vinder meget på en aftale. Produktionen bliver maksimeret på begge sider, i forhold til den investerede kapital.

Begge strategier, kan hver især være den rigtige, for forskellige investorer. Det kommer helt an på den enkeltes muligheder og begrænsninger.

Vi kan hjælpe dig med at etablere eller udvide svineproduktion i Polen.

Jesper Kjær ApS er et alsidigt konsulentselskab. Vores position er baseret på en dyb forståelse af de lokale muligheder - og evnen til at være på forkant med i morgen. Vi sætter en ære i at være en engageret partner, og vi har gjort det til vores varemærke at gøre det umulige muligt. Udvikling og formidling af virksomhed i udlandet er en kompleks proces, men vi glemmer aldrig, hvad der skaber værdi for vores kunder.

Vi gør vores yderste for at identificere det rette investeringsobjekt og at sikre en succesfuld transaktion, ved i høj grad at gøre brug af det omfattende netværket, som vi har opbygget i Polen, igennem de sidste 16 år.

Vi tilbyder bl.a.:

 • Identificering af investeringsobjekt.
 • Screening for miljø tilladelse.
 • VVM og miljø tilladelse.
 • Byggetilladelse.
 • Foderleverancer.
 • Gylleaftager.
 • Bygningsindretning.
 • Bygningskonstruktion.
 • Lokal finansiering.
 • Ansøgning om investeringsstøtte.
 • Organisering og management.
 • Nøglefærdigt produktionsanlæg.
Tilbage